55-CS-136
Atomic Mass Mass Excess
135.907305884064 amu -86.344 MeV

Level energy (MeV) Spin & parity Half-life Mode of decay Branch ratio (%) Decay energy (MeV)
Ground state 5+ 13.16 D 0.03 B- 100 2.548
Ground state 8- 19 S 2 B- 2.548
Ground state 8- 19 S 2 IT >0.00 0

Strong Gamma-rays from Decay of CS-136

Decay mode Half-life Gamma-ray energy (keV) Intensity (%)
B- 13.16 D 0.03 66.881 4.79+- 0.20
B- 13.16 D 0.03 86.36 5.18+- 0.20
B- 13.16 D 0.03 153.246 5.75+- 0.18
B- 13.16 D 0.03 163.9200 3.39+- 0.12
B- 13.16 D 0.03 176.602 10.0+- 0.4
B- 13.16 D 0.03 273.646 11.1+- 0.4
B- 13.16 D 0.03 319.911 0.50+- 0.05
B- 13.16 D 0.03 340.547 42.2+- 1.3
B- 13.16 D 0.03 507.188 0.97+- 0.03
B- 13.16 D 0.03 818.514 99.7
B- 13.16 D 0.03 1048.073 80.+- 3.
B- 13.16 D 0.03 1235.362 20.0+- 0.7